0110.be logo

~ Tarsos Live - Real Time Tone Scale Analysis

Tarsos LogoA new version of Tarsos was uploaded today and it contains an exciting (at least my kind of exciting) new feature. It is capable of real-time pitch analysis and tone scale construction. A video should make its use clear:

The immediate feedback is practical for educational purposes: it makes rather vague things like quarter tones or (uncommon) pitch intervals in general quite tangible. It could be used by singers or string players to explore microtonality or to improve their technique. Another use case is ethnomusicologic field-work: if you would want to research Kora tuning (an African harp) Tarsos could be a practical tool for real-time analysis.

Thanks to Olmo Cornelis and Wannes Gonnissen for playing the thumb piano and Saz respectively.


~ Tarsos in het jaarboek Orpheus instituut

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er in het Orpheus instituut de Dag van het Artistiek onderzoek georganiseerd. Hieronder volgt een tekstje over het onderzoeksproject rond Tarsos dat in het jaarboek komt. Het jaarboek is een boekje met daarin een overzicht van artistieke onderzoeksprojecten aan Vlaamse instituten. Het wordt gepubliceerd naar aanleiding van de eerder aangehaalde “Dag van het Artistiek Onderzoek”.

Tarsos LogoHet doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een methode om een cultuuronafhankelijke kijk op muzikale parameters te verkrijgen. Meer concreet worden er technieken aangewend uit Music Information Retrieval om toonhoogte, tempo en timbre te bestuderen. Aanpassing van bestaande, meestal westers georiënteerde, MIR-methodes moet leiden tot een gestructureerde documentatie van verschillende klankkleuren, toonschalen, metrische verhoudingen en muzikale vormen. Die beschrijving kan dienen als inspiratie voor de ontwikkeling van een artistieke compsitionele taal of kan gebruikt worden als bronmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek rond ethnische muziek. Bijvoorbeeld om (de eventuele

teloorgang van) de eigenheid van orale muziekculturen objectief aan te tonen.

datasetIn de eerste fase van het onderzoek ligt de focus van het onderzoek op één van de meer tastbare parameters: toonhoogte. In etnische muziek is het gebruik van toonhoogte vaak radicaal anders dan westerse muziek die meestal gebaseerd is op de onderverdeling van een octaaf in twaalf gelijke delen. Om toonladders uit
muziek te extraheren en weer te geven werd het software platform Tarsos ontwikkeld. Met Tarsos is het mogelijk om automatische toonladderanlyse uit te voeren op een grote dataset of om manueel een gedetailleerde analyse te verkrijgen van enkele muziekstukken. De cultuuronafhankelijke analysemethode waarvan Tarsos gebruik maakt kan even goed toegepast worden op Indonesische, Westerse of Afrikaanse muziek.

Onze bedoeling is om Tarsos te gebruiken om evoluties in toonladdergebruik te ontdekken in de enorme dataset van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Is toonladderdiversiteit in Afrika aan het wegkwijnen onder invloed van Westerse muziek? Zijn er specifieke kenmerken te vinden over eventueel ‘uitgestorven’ muziekculturen? Dit zijn vragen die kaderen in het overkoepelende onderzoeksproject van Olmo Cornelis en waar we met behulp van Tarsos een antwoord op proberen te vinden.

Later krijgen de twee overige muzikale parameters, tempo en timbre, een gelijkaardige behandeling. In de laatste fase van dit toch wel ambitieuze onderzoekproject wordt de relatie tussen de parameters onderzocht.


~ Find the MAC Address of your Android Device

Just a quick hint. If you ever need to find the MAC address of your Android device, and who doesn’t, check this file:

1
/sys/devices/virtual/net/wlan0

You can read the file with the Astro File Manager.


~ Remote Port Forwarding with Ubuntu 8.04 and OpenSSH 4.7

OpenSSH Logo

With this post I would like to draw attention to the fact that remote port forwarding with OpenSSH 4.7 on Ubuntu 8.04.1 does not work as expected.

If you follow the instructions of a SSH remote port forwarding tutorial everything goes well until you want to allow everyone to access the forwarded port (not just localhost). The problem arises when binding the forwarded port to an interface. Even with GatewayPorts yes present in /etc/ssh/sshd_config the following command shows that it went wrong:

1
2
3
4
5
user@local$ssh -R 2222:localhost:22 user@remote
user@remote$sudo netstat -lntp #on the remote server
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp6    0   0 ::1:2222        :::*          LISTEN

It listens only via IPv6 and only on localhost an not on every interface (as per request by defining GatewayPorts yes). The netstat command should yield this output:

1
2
3
4
5
user@local$ssh -R 2222:localhost:22 user@remote
user@remote$sudo netstat -lntp #on the remote server
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0   0 0.0.0.0:2222      0.0.0.0:*        LISTEN

I do not really know here it goes wrong but there is an easy workaround. By defining both

1
2
GatewayPorts yes
AddressFamily inet

in /etc/ssh/sshd_config remote port forwarding works fine but you lose IPv6 connectivity (this due to the AddressFamily setting). Another solution is to use more up to date software: the bug is not present in Ubuntu 10.04 with OpenSSH 5.3 (I don’t know if it is an Ubuntu or OpenSSH bug, or even a configuration issue.

I have been struggling with this issue for a couple of hours and, with this blog post, I hope I can prevent someone else from doing the same.